نوبهار آمد و بگذشت وليكن من و دل ... همچنان در تب آسيب خزانيم هنوز