ز کدام ره رسیدی ؟ ز کدام در گذشتی ؟ ... که ندیده دیده ناگه ، به درون دل فتادی