تار و پود موج این دریا بهم پیوسته است ... می زند بر هم جهان را هر که یک دل بشکند