باز هم پنج شنبه و آرامگاه رفتگان
IMG_20160609_175302.jpg
چه آرامگاه با صفایی دارین ‎· Aliusha
چه خوشگله ‎· پریســــا
واقعا هم آرامگاهه اينجا! ‎· اسرین
خیلی با صفاست . خدا رفتگان شما رو بیامورزه ‎· Mamad