باز هم پنج شنبه و آرامگاه رفتگان
چه آرامگاه با صفایی دارین ‎- Aliusha
چه خوشگله ‎- پریســــا
واقعا هم آرامگاهه اينجا! ‎- اسرین
خیلی با صفاست . خدا رفتگان شما رو بیامورزه ‎- Mamad