بعضی آهنگها ، میتونند مثه قرص مسکن و آرام بخش ، آدمو آروم کنند !