با او که گل آورده دم شیشه ی ماشین ... از لذت این شُرشُر باران چه بگویم ؟!
2013_6_2_9_8_34.jpg
" مهدی فرجی " ‎· Caspian