با او که گل آورده دم شیشه ی ماشین ... از لذت این شُرشُر باران چه بگویم ؟!
" مهدی فرجی " ‎- Caspian