:-"
چاییا از دور و شیرینیا از نزدیک چه چشمکی میزنن:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?