اما در این زمانه که درمانده هر کسی ، از بهر نان شب ... دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست