ز بس غمخوارها دیدم به ظاهر خوب و بد باطن ... غم خود را به یک سو هشته ، از غمخوار می ترسم
به به ایرج میرزا ‎· SaeedTheGiraffe ?