دنیای این روزای من درگیر تنهاییم شده ... تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شده
جای خوبیه دنیا:) ‎· 222888
@222888: نگاه ها فرق می کنه ... ‎· Caspian