Avatar for caspianir

دنیای این روزای من درگیر تنهاییم شده ... تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شده

Comment

جای خوبیه دنیا:)

 ‎· 222888
Comment

@222888: نگاه ها فرق می کنه ...

 ‎· Caspian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10