Avatar for caspianir

دنیای این روزای من درگیر تنهاییم شده ... تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شده

Comment
جای خوبیه دنیا:) ‎· 222888
Comment
@222888: نگاه ها فرق می کنه ... ‎· Caspian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10