صحبت از ماندن یک عمر بماند به کنار ... قدر نوشیدن یک چای بمانی کافیست !!!