وصیت میکنم شما را ؛ چه در دنیای مجازی و چه در دنیای واقعی از خاله زنک بازی اجتناب کنید که باعث تمام قهرها و کدورت هاست !
" نقل قول از یک دوست " ‎· Caspian