گِله ای نیست ، من و این فاصله‌ها همزادیم ... گاهی از دور تو را خوب ببینم کافیست