درسته که کار و تلاش و تحصیلات باعث موفقیت و پیشرفته آدمهاست ... اما در99 درصد موارد شانس هم باید باهات یار باشه والا دهنت سرویسه ، حداقل توی ایران که داستان اینه
به قول فیلم مچ پوینت ترجیح میدم خوش شانس باشم تا خوب :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?