اونهایی که ذاتاً بانمک هستند و اونهایی که ادای بانمک ها رو در میارند :-"