هیچوقت اشک کسی رو در نیار ... هیچوقت ... اما اگه بنا به شرایط مجبور به اینکار شدی ، اونقده قدرت داشته باش که تا تهش بری و گند نزنی به جدی بودنت :-"