‏می نوش ندانی ز کجا آمده ای ... خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت
به به ‎- ava