‏می نوش ندانی ز کجا آمده ای ... خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت
IMG_20160624_223717.jpg
به به ‎· ava