‏من اگه عرزشی بودم جوب دندان شکنم به ضد دین های شاغل ایرانی این بود؛ "از خیر سر همین ائمه اطهار ـه که این همه تعطیلات رو دارید بدبختها " :))
ما اگه اینهمه تعطیلی نخوایم کیو باید ببینیم؟ !:/ ‎· همصدا
من اعتراف می کنم که به این همه تعطیلی محتاجم:دی ‎· Aliusha