چون خودمو میشناسم حتی الامکان سعی میکنم به کسی پول قرض ندم ... الان چند وقته از یکی طلب دارم دیگه کار به جایی رسیده که از خجالت مسیرم رو عوض میکنم که طرف منو نبینه :-"