هیـچ گنـاهی وجـود نـدارد ، مگـر گنـاه حمـاقـت و نـادانـی !
" اسکار وایلد " ‎· Caspian