:-"
به به دونفره:دی مبارکه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: آخه سعید جون منو این حرفها ؟ بچه داداشم رو برده بودم بیرون واسش فالوده بستنی خریدم :-)) ‎- Caspian
:)))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?