عزیزانی که نگران دوست خوب مون مهدی داوودی بودند باید بگم مهدی ساعتی پیش در توییتر حاضر شدند :-"