بـر درخـت زنـده بـی بـرگـی چـه غـم ... وای بـر احـوال بـرگ بـی درخـت