حقیقت این است .. فرودگاهها، بوسه های بیشتری از سالن های عروسی به خود دیده اند!!!!! و دیوار بیمارستانها بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند!!!! هميشه اینگونه ایم!!! همه چیز را موکول میکنیم به زمانی که چیزی در حال از دست رفتن است!!!