جهان خالی تر از آن است که جای خالی تو را حس نکنم کامران رسول زاده