گاهی میان مردم در ازدحام شهر ... غیر از " تو " هر چه هست فراموش می کنم ... فریدون مشیری