Avatar for conformist

سخت‌ترین کار من با آدم‌ها اینه که قانع‌شون کنم فردا روزی هم وجود داره و مثلا وقتی یه سرویس میارن بالا، باید به فکر نگهداریش هم باشند. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10