Avatar for conformist

انقدر اتفاقات بزرگ و تلخ رو از سر می‌گذرونیم که دیگه حتا عبارت "هیچی مثل قبل نمی‌شه" هم برامون کاربرد نداره. این تلخی شده عادت. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10