Avatar for conformist

RT @Pari3a: انتهای بعضی روزها در ابهام و تاریکی دراز می‌کشی و با خودت فکر می‌کنی روزی را که گذراندی خیال بود یا واقعیت. خیال یا واقعیت. خیال یا واقعیت. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10