Avatar for conformist

متاسفم که انقدر دقیق هستم. این همه دقت توی همه‌چیز! و متاسفم که انقدر خوب یادم می‌مونه. بیشتر از همه برای خودم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10