User avatar

همه‌چیز توی مغزم یه پرده بالاتر نواخته می‌شه. حرف‌های آدم‌ها، صدای ماشین‌ها، حتا سکوت هم یه پرده هوا داره. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10