User avatar

در توضیح اینکه چرا انقدر عکس کج و کوله‌ست مربوط می‌شه به روزهایی که شبانه روزی کار می‌کردم و اغلب شیفت شب .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10