User avatar

۲) دنده‌های مرده، نگهداشتن ماشین روی کلاچ به مدت طولانی، عدم استفاده از دستی قبل از نیم‌کلاچ و عقب‌رفتن خودرو و همین‌طور گاز خوردن بیش‌از حد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10