User avatar

هیچ‌وقت انگلیسی خوندن فارسی‌زبان‌ها رو درک نکردم. بابا لهجه و بیان‌تون هم از من چلاق توی مکالمه بدتره که. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10