User avatar

این بچه‌های کار افغان که بازداشت کردن و دارن می‌فرستند افغانستان، از جنایت بدتره این کار. توی این سن قراره بی‌پناه بفرستنشون اونور مرز. لعمت .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10