User avatar

چقدر دلم می‌خواست امروز با یه نفر حرف بزنم. از هر دری سخنی. مقاله‌های جالب، موسیقی خوب. چایی باشه زیاد. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10