User avatar

همه‌چیز رو باید کنترل کرد. تحت سخت‌ترین شرایط. ما آدم‌های حل مساله نیستیم، فقط کنترل خسارت. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10