User avatar

RT @HamyarDystrophy: داروی #اسپینرازا تنهای داروی تایید شده توسط FDA برای بیماری SMA است که در چند کشور در دسترس بیماران قرار گرفته. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10