User avatar

امروز در من کریستین استورات غمگینی‌ست که نفخ قیمه‌ی دیروز شرکت هنوز از بندش خارج نشده :/ .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10