User avatar

اینکه شما توی ایرلند از ویسکی شعر بسازی و بخونی کار پسندیده‌ای نیست. می عرفانی فقط. اینجا هم ملت از می خانه بخونن رواست. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10