User avatar

RT @Conformist77: آخوند اگه هر روز هایده گوش کنه ارزش اینو داره بهش اقتدا کنی پشتش نماز بخونی. در این حد مهمه مردم رو بفهمه ، غم مردم رو بفهمه .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10