User avatar

برای اینکه یه درک درستی به مدیر HR بدم، یکی از مسیج‌هام به نرگس رو بهش نشون دادم. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10