User avatar

RT @dalton_ani: در کودکی با رویای آینده می خوابی و در پیری با حسرت گذشته. فقط در جوانی است که پس از مرور اتفاقات همان روز می خوابی. چقدر جوان هستی؟ .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10