User avatar

با افزایش دانش به جای تکامل، انتخابی که ژن قوی‌تر کرد، داروهایی تولید شدند که ژن‌های ضعیف رو هم زنده نگه می‌داشتند. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10