User avatar

بهروز رهبری‌فرد همون‌موقع‌ها برای من پرسپولیسی هم ترسناک بود. هنوز هم هست. اون لات‌منشی و سخت بودنش، عین گنگسترهای ایتالیایی نیویورک دهه ۵۰ .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10