User avatar

درخت هرچی پربارتر، افتاده تر. هیچ‌چیزی مثل غرور، آدم‌های کاردرست رو به زحمت نمی‌ندازه. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10