User avatar

RT @PhillipOfAjam: امروز از اتوبوس بیرون رو نگاه می‌کردم و به این فکر می‌کردم که تقریباً تمام اعتقادات ده سال پیشم رو از دست دادم. خیلی احساس عجیبی بود. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10