User avatar

می‌گه بلیزر دوست دارم. می‌گم صدی۲۸لیتر بنزین می‌سوزونه، می‌گه مهم نیست. می‌گم می‌دونی برای هر لیتر‌ بنزین چقدر کباب کشته می‌شه؟ .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10