User avatar

باغ می‌گرفتم با یه ژرمن شپرد وحشی. صبح تا شب باهاش کوچه‌باغ گز می‌کردم :) .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10