User avatar

RT @theReticent: در جهنم سیخ‌های داغی مخصوص عزیزانی که سر جلسه مصاحبه نمیان تعبیه شده که گوارای وجودشون .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10